Standaardeisen Gloster

Standaardeisen Gloster

Toelichting: (bron NBvV)

Conditie

Onder "conditie" wordt verstaan dat de vogel gezond, zuiver en goed verzorgd moet zijn.
Het is niet de bedoeling dat de rubriek conditie gebruikt wordt als sluitpost, om aan het gewenste aantal totaalpunten te komen.
Ook in dit onderdeel moeten de punten volledig te verantwoorden zijn.

Overig

Onherstelbare gebreken:

Bij het constateren van een onherstelbaar gebrek worden aan de vogel geen punten toegekend.

Men handelt als volgt:
Het geconstateerde gebrek wordt op de keurlijst vermeld met als toevoeging "Geen TT-vogel".
Onherstelbare gebreken kunnen zijn:
* Missen van een nagel of teen.
* Vergroeiingen aan nagels, poten of snavel, c.q. stijve teen.
* Lumps.
* Missen van een oog c.q. blindheid.

Zieke vogels 

Bij vogels die ziek zijn of die (zichtbaar) in het bezit zijn van ongedierte handelt men op dezelfde wijze als bij onherstelbare gebreken. In dit geval zet men op de keurlijst: “Vogel is niet in TT-conditie”.

Puntentoekenning

Een exacte richtlijn voor het geven van punten kan, vanwege de grote verscheidenheid van de onderdelen, niet gegeven worden.
Voorop moet steeds staan dat een keuring het waarderen is van het mooie en goede van een vogel.
Daarnaast moeten de in mindering te brengen punten steeds in een juiste verhouding staan tot de ernst van een fout en tot de waarde die de standaard aan het betreffende onderdeel toekent.
Het maximum aantal punten is volgens de standaard 100 punten.
We moeten er echter van uit gaan dat een vogel nooit in elk onderdeel volmaakt zal zijn, zodat deze 100 punten nooit gegeven kan worden.

In principe wordt tot en met 92 punten gekeurd.
Uitsluitend om prijswinnaars te onderscheiden van de overige vogels mag van de 93 puntenregeling gebruik gemaakt worden.

Bij rubrieken minder dan 15 punten, mag bij goede kwaliteit, het volle aantal punten gegeven worden.
Uitzondering hierop is de rubriek “conditie” van 5 punten, er is afgesproken om maximaal een 4 te geven.
Op deze regel bestaat de navolgende uitzondering:
Als aan een vogel 93 punten wordt toegekend dan kan, indien dit noodzakelijk is, 5 punten voor conditie worden gegeven.

Bij 15 punten rubrieken kunnen maximaal 14 punten toegekend worden.
Bij de rubriek “ Bevedering van 15 punten” is afgesproken dat hier, bij een goede kwaliteit bevedering, 13 punten wordt gegeven.
Bij minder dan 13 punten moet duidelijk de reden hiervan omschreven worden.
Bij een uitstekende kwaliteit bevedering kan 14 punten worden gegeven.

Lipochroom, Melanine en Bont

In het vraagprogramma worden, voor de meeste rassen, gevraagd de kleuren: lipochroom, melanine en bont.
Hierbij willen we even duidelijk stellen wat we verstaan onder:
• lipochroom vogels: “effen” van kleur en vogels tot 10% melanine.
• melanine vogels: “effen” van kleur en vogels tot 10% lipochroom.
• bonte vogels: vogels met meer dan 10% bont.
De 10% bont behoeft niet beperkt te blijven tot één vlekje maar mag bestaan uit meerdere
vlekken/pennen, mits het totaal maar binnen de 10% blijft.
Deze regels gelden voor zowel voor enkelingen, stellen en stammen.
Voor de “bonte“ vogels in de stellen en stammen is het wenselijk dat ze zoveel mogelijk op elkaar lijken wat het bontpatroon betreft.